EFOP-3.2.6-16

Az intézmény részvétele az EFOP-3.2.6-16 projektben

Cél: A művészeti egyetemek szaktudására épülő, illetve számos művész pedagógus bevonásával kidolgozásra kerülő új, gyakorlatban hasznosítható képzési módszertanok, művészeti képességfejlesztő nevelési-oktatási programok, tananyagok, módszertani segédletek, tanórán kívüli programok megismerése és beillesztése az AMI oktatási tevékenységébe.

Az intézmény bekapcsolódásának kezdő időpontja- az Együttműködési megállapodás alapján: 2019.04.30. időtartama 3 év

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet9. § (1) és (2) bekezdése alapján:

(1) Az alapfokú művészeti iskola a helyi tantervét az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján készíti el, vagy az ily módon készített tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként a pedagógiai programjába.

(2) Az alapfokú művészeti iskola pedagógiai programja a 7. § (1) bekezdésben foglaltakon kívül meghatározza a) az iskola nevelési programján belül az egyes művészeti ágak oktatásának cél- és feladatrendszerét,

b) az iskola helyi tantervén belül

ba) az egyes tanszakok, ezen belül a tantárgyak általános fejlesztési követelményeit,

Ennek értelmében a pedagógiai programnak az adott művészeti ágra vonatkozó helyi tantervében a célokat, pedagógiai eszközöket, eljárásokat meghatározó bevezető szakasza helyére kerül:

A  projekt keretében, a Magyar Képzőművészeti Egyetem partnerintézményeként, a partner egyetem által biztosított tananyagok és módszertani támogató dokumentumok ismeretében az intézményünk által kiválasztott  szakmai programok tananyagát, módszertanát a helyi tantervünknek megfelelően felhasználjuk, alkalmazzuk a tanórai tevékenységekben (beleértve a fakultációkat, a projekt alapú vagy az epochális tanulásszervezési formákat is), valamint a tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a helyi tantervi és tantárgyi programoknak megfelelően a szakkörökben, a szabadidős tevékenységek során, nyári táborokban.”